PANTERS SURVIVAL ACADEMY – kurz prežitia

Chcete vedieť, ako prežiť v divokej prírode? Slovo pre­žiť môžeme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata  je rov­naká – zostať nažive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca. Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch.

Pre koho je určená PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG?

Je určená pre všet­kých, ktorí chcú PREŽIŤ. Naša Aka­dé­mia Vás pri­praví na nástrahy, ktoré môžu čakať všade okolo Vás (turis­tika, havá­ria doprav­ného pros­triedku, prí­rodná kata­strofa, šport). Naučíme Vás rie­šiť akú­koľ­vek vznik­nutú situ­áciu z oblasti pre­ži­tia, od základ­ných tech­ník až po naplá­no­va­nie bez­peč­ného návratu do civilizácie.

Kurz prežitia Level 1 – určený pre začia­toč­ní­kov (trvanie 8 hodín)

V kurze prežitia sa naučíte:

  • základné zručnosti prežitia v prírode
  • stratégiu a psychológiu prežitia, plánovanie návratu domov formou prednášky
  • ako získať pitnú vodu z dostupných zdrojov v prírode, filtráciu a úpravu vody
  • ako získať potravy z dostupných prírodných zdrojov (lov, pasce, zber)
  • ako založiť oheň rôznymi spôsobmi, aké ohne poznáme a kedy ich využívame
  • prípravu vlastného prístrešku a jedla počas činnosti na základni
  • ako získať a vyrobiť nástroje
  • na čo slúžia jednotlivé liečivé rastliny a kde ich získať
  • ako si vyrobiť a správne používať núdzové zbrane
  • ako na seba upozorniť v núdzi prostredníctvom signalizácie